Select Page

Què és un Paratge Natural Municipal?

Els Paratges Naturals Municipals (PNM) són xicotets espais naturals, amb una forta vinculació amb la població local, als quals s’ha atorgat una de les sis categories d’espais naturals protegits de la Generalitat Valenciana definides en la Llei 11/1994 regulat pel Decret 15/2016.

Segons l’article 9 de la citada Llei, són Paratges Naturals Municipals aquells àmbits territorials, inclosos en un o diversos termes municipals, que el Consell de la Generalitat Valenciana, per iniciativa de la corporació o corporacions locals afectades territorialment i a proposta de la Conselleria competent en medi ambient, declare com a tals pels seus especials valors, d’entitat i transcendència locals, en els àmbits ecològic, geològic, paisatgístic i/o cultural, o bé atenent les seues potencialitats per a l’ús públic ordenat del medi.

 

  • Usos i activitats

En els PNM només s’admeten els usos i activitats que siguen compatibles amb els recursos i valors que motivaren la seua declaració. En tots els casos queda exclosa la utilització urbanística dels terrenys.

 

  • Funcions

Els Paratges Naturals Municipals compleixen totes o algunes de les següents funcions:

  1. Conservació, regeneració i millora dels valors naturals i culturals que han motivat la seua declaració.
  2. Posada en valor i ús sostenible d’aquests valors, contribuint amb això al desenvolupament sostenible del municipi en termes econòmics, socials i culturals.
  3. Ús públic de l’entorn, compatible amb els objectius de conservació, en matèria de gaudi ordenat del medi, educació ambiental i estudi dels valors ambientals i culturals.

 

  • Declaració

Són declarats per decret del Consell del Govern Valencià, a petició dels municipis. Després de la sol·licitud corresponent s’inicia un procés de declaració. L’organisme de control per als mateixos és la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, qui controla que es complisquen els requisits per a ser nomenats com a tal.

 

  • Gestió

La gestió dels mateixos correspon a l’ajuntament promotor o en el cas de diversos ajuntaments implicats s’haurà de fixar un mecanisme de gestió conjunta de l’espai protegit. S’ha d’establir un Consell de Participació del Paratge com a òrgan consultiu i col·laborador, que posseeix representació de l’Ajuntament i de la Conselleria corresponent entre altres entitats implicades.

 

  • Xarxa PANAMU

PANAMU és una xarxa de treball que agrupa a tots els municipis amb Paratge Natural Municipal de la Comunitat Valenciana i a la Conselleria competent en espais protegits. És doncs un exemple de col·laboració entre administracions que treballen unides en pro de la conservació d’aquests enclavaments de gran valor natural.

Fins hui hi ha declarats, mitjançant diferents acords del Consell, 74 paratges. Per províncies, la de València té 38 espais, Castelló 21 i Alacant 16 paratges.

La superfície total dels PNM fins ara declarats supera les 30.000 ha.

A continuació pot visualitzar un vídeo promocional de la xarxa de Paratges Naturals Municipals: