Select Page

PNM "Los Algezares" - Aspe

"Natura, cultura i tradició"

Descripció general

En el Paratge Natural Municipal “Los Algezares” cal destacar la geologia de l’espai, caracteritzada per la gran diversitat d’elements com a depòsits de cants, graves, arenes, llims i argiles, margues, calcarenites i afloraments de materials triàsics (argiles, margues i algeps). Aquesta gran diversitat de materials permet trobar en el paratge una gran diversitat biològica.

Quant a flora, les condicions climàtiques de “Los Algezares” han propiciat el creixement d’espècies com llentiscle (Pistacia lentiscus), margalló (Chamaerops humilis), arçot (Rhamnus lycioides) o trompera (Ephedra fragilis).

En rambles i barrancs, en el llit del Vinalopó, en els marges de la cua del pantà, així com al costat de les séquies que s’alimenten d’aquest, apareixen saladars dominats per la sosa alacranera (Sarcocornia fructicosa), bosquets de tamariu (Tamarix sp.) o canyissars (Phragmites australis) juntament amb el salat blanc (Atriplex halimus) amb excessiva representació en el riu Vinalopó i el pantà, acompanyats d’espècies com la boga (Typha dominguensis), els joncs (Juncus sp.) o el baladre (Nerium oleander). També trobem el timonar, dominat per xicotets arbustos llenyosos com cantueso (Thymus moroderi), timó (Thymus vulgaris) o l’estepa (Fumana ericoides).

En els sòls amb alt contingut en algeps, les timonedes adquireixen un caràcter especial ja que s’enriqueixen amb espècies adaptades a aquest medi com el Helianthemum squamatum, el ruac (Ononis tridentata), la Herniaria fruticosa var. erecta i el Teucrium libanitis.

Com a conseqüència de la varietat d’hàbitats existents en el paratge, s’ha desenvolupat un elevat nombre d’espècies de fauna, que han trobat en l’àmbit del paratge un lloc idoni per a desenvolupar el seu cicle de vida.

Més del 60% de les espècies de fauna presents en el paratge estan catalogades com “d’interés especial” per la legislació vigent a nivell nacional. Espècies com l’esparver cendrós (Circus pygargus) i l’àguila de panxa blanca (Hieraaetus fasciatus).

D’altra banda, si tenim en compte la legislació autonòmica vigent, s’observa que en l’àrea d’estudi apareix una espècie “En Perill d’Extinció”, l’arpella (Circus aeruginosus), i sis en la categoria de “Vulnerables”: àguila de panxa blanca (Hieraaetus fasciatus), garsa imperial (Ardea purpurea), parpalló (Riparia riparia), gavina de bec prim (Larus genei), mongeta (Sterna albifrons) i ratapenada de musell gran (Myotis myotis).

El paratge ha sigut ocupat des de la Prehistòria fins als nostres temps. Tot aquest període de temps ha constituït un gran patrimoni històric i cultural encapçalat pel poblat islàmic fortificat conegut com el Castell del Riu i la seua necròpoli. Però a més de l’islàmic, també trobem el jaciment romà de Quincoces i l’ibèric Alt de Jaime i el Tabayá, amb vestigis de l’Edat de Bronze, la qual cosa li atorga una gran riquesa i rellevància cultural.

 

Aquest paratge ens convida a:

  • Recórrer les sendes del paratge.
  • Visitar-lo a peu des de la localitat sense necessitat de desplaçar-se amb vehicle.
  • Aprofitar la tranquil·litat per a recarregar forces.
  • Aprendre a diferenciar els cants d’ocells i realitzar fotografies de natura.

Fitxa tècnica

  • CLASSIFICACIÓ: Paisatge fluvial.
  • MUNICIPI: Aspe.
  • SUPERFÍCIE: 507,343 has.
  • ANY DE DECLARACIÓ: Declarat mitjançant Decret 167/2013, de 31 d’octubre, del Consell de la Generalitat.

Atres figures de protecció

Legislació autonòmica:

  • Part del Paratge Natural Municipal de “Los Algezares”, la cua del Pantà d’Elx, està catalogat com a Zona Humida en el Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana.  Fitxa.

Biodiversitat:

  • Àrees de recuperació de l’Arpella: Embassament d’Elx.  Fitxa.